ពន្យល់ពីគ្រឿងបង្គុំផ្ទះខ្មែរ

អ្នកអាចទស្សនាវីឌីអូនេះបាន។

 

Click here for download the CAD file.